สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานี

 1.วัดสังกัสรัตนคีรี                                                         

ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรังสุดถนนท่าช้าง เป็นวัดที่เก่าแก่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูป สมัยสุโขทัยปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริด มีพุทธลักษณะงดงาม จากบริเวณวัดเบื้องล่างมีบันไดทอดขึ้นสู่ยอดเขาสะแกกรัง

2.น้ำตกหินลาด หรือ น้ำตกไซเบอร์

น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจากภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้นสวยงามมาก จะมีน้ำมากช่วงเดือนกันยายน-ต้นเดือนพฤศจิกายน

วัดสังกัสรัตนคีรี น้ำตกหินลาด หรือ น้ำตกไซเบอร์

3.ตราประจำจังหวัด

ภาพพลับพลาตุรมุขภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปสมเด็จพระปฐมบรมหชนก

4.คำขวัญ 

                 อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรี ประเพณีเทโว ส้มโอ และงาช้าง
                          ปลาย่าง ปลากระชัง สะแกกรังนํ้าใส
                            ป่าสัตว์แหล่งใหญ่ หน่อไม้ไร่ไผ่งาม

  edit @ 7 Aug 2010 16:13:32 by ชณปภร ไพจิตต์

edit @ 7 Aug 2010 16:18:56 by ชณปภร ไพจิตต์

Comment

Comment:

Tweet